Voorwaarden regeling “Bij Winkeldiefstal”

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de regeling ‘Bij Winkeldiefstal’ van de ServiceOrganisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA).

1.2 De deelnemer verklaart zich door het inzenden van de gegevensset vanaf de website www.bijwinkeldiefstal.nl van SODA, akkoord met de inhoud van deze voorwaarden.

1.3 SODA heeft het recht de voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De deelnemer zal tijdig worden geïnformeerd over wijzigingen in de voorwaarden.

Artikel 2. Aanmelding deelnemer

2.1 Registratie vindt door SODA plaats op vestigingsniveau met een uniek deelnemersnummer.

2.2 De deelnemer zal bij het aanmelden de door SODA verzochte gegevens verstrekken.

en staat er voor in dat de verstrekte gegevens correct, volledig en actueel zijn. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van deze gegevens.

Artikel 3. Rechten en verplichtingen deelnemer

3.1 De deelnemer is bedrijfsmatig actief.

3.2 Voor een schadevordering van de (in)directe schade sluiten de deelnemer en SODA een lastgevingsovereenkomst (cessie ter incasso)

3.3 De deelnemer verstrekt aan SODA bij elke inzending van een gegevensset een bijzondere volmacht ex artikel 163 lid 1 WvS, zodat SODA bij de politie aangifte kan doen van het ter kennis gekomen strafbaar feit.

3.4 De deelnemer draagt de inning van het schadebedrag bestaande uit de indirecte-, en indien van toepassing, de directe schade over aan SODA. De deelnemer is verantwoordelijk voor het op juiste en volledige wijze doorgeven van de benodigde gegevens.

3.5 De deelnemer maakt gebruik van het voorlichtingsmateriaal van SODA om deelname aan de regeling kenbaar te maken aan klanten.

3.6 Het is de deelnemer niet toegestaan directe betalingen van de dader te vorderen dan wel te ontvangen.

3.7 De deelnemers kan eerst na volledige registratie van het incident op de website www.bijwinkeldiefstal.nl, een beroep doen op schadeverhaal.

3.8 De deelnemer maakt op integere manier gebruik van de regeling. Wanneer blijkt dat dit niet het geval is, zullen bij eventuele juridische procedures alle betreffende kosten voor rekening komen van de deelnemer.

Artikel 4. Rechten en verplichtingen SODA

4.1 SODA zal de regeling ‘Bij Winkeldiefstal’ uitvoeren met inachtneming van het bepaalde in deze voorwaarden en de kwaliteitseisen die de stichting DAAD aan de uitvoering stelt.

4.2 De deelnemer ontvangt van SODA voorlichtingsmateriaal, waaronder een raamsticker.

4.3 SODA stelt alles in het werk om namens de deelnemer de vordering bij de dader te incasseren en schakelt indien nodig een gerechtsdeurwaarder in.

4.4 SODA vordert voor oponthoud en overlast ten gevolge van een aanhouding bij winkeldiefstal of huisvredebreuk een forfaitair bedrag ad €181,-.

4.5 SODA houdt een bedrag in op elke geslaagde incasso voor de administratieve afhandeling. Voor extra diensten van SODA in het kader van de afhandeling van winkeldiefstallen kunnen extra inhoudingen van kracht zijn. Indien uiteindelijk het gehele schadebedrag niet wordt geïncasseerd houdt SODA eerst kosten voor dienstverlening in. SODA houdt voor het verhalen van de eventuele directe schade, een bedrag, gelijk aan 15% van de directe schade.

4.6 SODA bepaalt of een vordering al dan niet wordt beëindigd. Indien het schadebedrag niet geïnd kan worden zijn SODA en de deelnemer in dat geval niets aan elkaar verschuldigd.

4.7 Correspondentie over deze regeling gebeurt zover mogelijk via e-mail of de website.

4.8 SODA betaalt de ontvangen gelden aan de rechthebbende deelnemers uit. Van de uitbetaling ontvangt de deelnemer per e-mail of post een aankondiging. Deze aankondiging vermeldt het totaalbedrag van de vordering, het ontvangen bedrag en het bedrag dat na inhouding van de kosten voor administratieve afhandeling en voor zover van toepassing overige diensten van SODA, wordt overgemaakt. Al deze bedragen zijn inclusief 21% BTW. Tevens staat het bankrekeningnummer waarop de betaling plaatsvindt en het betreffende zaaknummer van de vordering aangegeven.

Artikel 5. Privacy

5.1 SODA zal de gegevens van de deelnemer en de debiteur uitsluitend gebruiken voor de verwerking en afhandeling van de vorderingen.

5.2 SODA verwerkt de gegevens van de deelnemer en de dader in een beveiligde omgeving en heeft procedures geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de gegevens alleen beschikbaar worden gesteld aan personeelsleden die bij de uitvoering van de regeling zijn betrokken.

5.3 SODA verwerkt de betreffende gegeven overeenkomstig de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daar aan stelt en beschikt in dit kader over de benodigde (sub-) verwerkersovereenkomsten.

Artikel 6. Beëindiging gebruik

6.1 SODA behoudt zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van deze regeling in het geval de deelnemer in strijd handelt met de bepalingen in deze voorwaarden.

6.2 Na beëindiging van deelname aan de regeling verwijdert de deelnemer terstond alle voor de klanten zichtbare aankondigingen van de regeling (stickers) uit de winkel.

Artikel 7. Toepasselijk recht en geschillen

7.1 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Bij geschillen over de uitvoering en toepassing van deze regeling zullen partijen in eerste instantie het geschil voorleggen aan Stichting DAAD die als klachtencommissie voor de uitvoering van deze regeling optreedt. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.